Strona WWWStrona WWW

Godło

Projekt 9.1.2

Nowa pracownia interaktywna

Za udział w projekcie „ E - szkoła” nasza szkoła otrzymała pracownię interaktywną, która składa się z tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, 8 komputerów przenośnych dla uczniów, 5 nauczycielskich komputerów przenośnych, systemu szybkiej odpowiedzi i kompletu urządzeń służących do wprowadzania danych na platformę. Wartość otrzymanego sprzętu wynosi 50013,85 zł. Projekt „Dolnośląska e - szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 Od 14 października 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Gielniaka w Niwnicach ruszył projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. Jesteśmy jedną z 250 szkół dolnośląskich objętą projektami kluczowymi, ujętymi w wykazie indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach RPOWD na lata 2007–2013 oraz jedną z 82 szkół realizującą program rozwojowy objęty projektem „Dolnośląska e-Szkoła”.

Realizacja szkolnych programów rozwojowych obejmuje działania zaplanowane przez Szkolny Zespół w składzie – Elżbieta Brzozowska, Monika Hołoga, Halina Janiszyn – Drużga i Aleksander Hołoga:

 

 • opiekę  pedagogiczno-psychologiczną tutora w szkole (praca z 12 uczniami, której efektem będą indywidualne programy rozwojowe tych uczniów). Tutoring to metoda opierająca się na spotkaniu tutora z uczniem stwarzająca możliwości jego integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego. W celu indywidualizacji pracy zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Tutoring jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

 

 •   zajęcia pozalekcyjne:

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:

 - wyrównywanie braków z matematyki w zakresie następujących obszarów:

 1. Rachunek pamięciowy
 2. Działania pisemne
 3.  Systemy zapisywania liczb
 4. Rozpoznawanie figur geometrycznych na płaszczyźnie
 5. Pole i obwód figury
 6. Rozpoznawanie figur przestrzennych
 7. Działania na ułamkach zwykłych

- wykorzystanie technologii informatycznych do nauczania

- korzystanie z multimedialnych programów matematycznych i zasobów Internetu

- wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do obliczania wartości wyrażeń algebraicznych,

- zbieranie danych statystycznych, ich opracowywanie i przedstawianie na wykresach za pomocą programu komputerowego Microsoft Excel

- wykorzystanie programów komputerowych do nauki geometrii i rozwijania wyobraźni przestrzennej;

 

multimedialne warsztaty z ortografii:

- nauka ortografii z wykorzystaniem programów komputerowych,

- nauka poprawnego pisania poprzez multimedialne gry i zabawy ortograficzne „KLIK UCZY ORTOGRAFII”, „GRY MAGDALENKI”, „GRY ORTOGRAFICZNE”,

- doskonalenie pisowni z wykorzystaniem edytora tekstu

- uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie technologii komputerowej i programów multimedialnych;

koło zainteresowań – warsztaty multimedialne:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem TIK

- zapoznanie uczniów z grafiką komputerową

- dokumentowanie fotograficzne/cyfrowe/ działań związanych z realizacją projektu

- opracowywanie prezentacji multimedialnych

 

 •     zajęcia pozaszkolne - międzyszkolne projekty edukacyjne

 

 •   wycieczki dydaktyczne dla 20 osobowej grupy uczniów – „Wrocław w świecie nauki” /dwudniowa wycieczka/, „Park krajobrazowy Doliny Jezierzyca” i „Wrocław w świecie info” /wycieczki jednodniowe/.

 

 •  wyjazdy do Multicentrum

 


 

Aktualności

Strona 1 z 16  > >>