Strona WWWStrona WWW

Godło

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018


PONIEDZIAŁEK

9.00- 12.45
WTOREK 9:30 - 11.45
CZWARTEK 8.45 - 11.45

PIĄTEK
8.15 - 11.45


SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA GIELNIAKA W NIWNICACH



1.    INFORMACJE DOTYCZĄCE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Jeżeli zauważyli Państwo jakiekolwiek problemy w zachowaniu się Waszego dziecka lub zauważyli Państwo trudności w uczeniu się w takiej sytuacji można skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Lwówku Śl., która znajduje się na ul. Jana Pawła II 19 nr tel. 75 7824300 e-mail: poradniapp.lwoweksl.neostrada.pl

 Poradnia w swoich działaniach obejmuje:

1)     Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży (trudności w nauce, problemy wychowawcze, wady wymowy, mowy)

2)     Terapię (psychologiczną, rodzinną, pedagogiczną, logopedyczną, Biofeedbach)

3)     Porady dla uczniów, rodziców

4)     Szkolenia dla rodziców

5)     Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju.


2.   
INFORMACJA DLA RODZICÓW KLASY „V”

 Jeśli trudności w nauce Waszego dziecka nadal utrzymują się, wówczas macie Państwo możliwość zbadania dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Lwówku Śl.          w celu wystawienia ewentualnej opinii stwierdzającej specyficzne trudności w uczeniu się. Wiąże się to z możliwością dostosowania warunków sprawdzianu dla uczniów kl. VI. Opinię taką należy uzyskać przed rozpoczęciem nauki w kl. VI i dostarczyć ją do pedagoga szkolnego.

Należy pamiętać, iż reagując na trudności w nauce dziecka pomagamy uczniowi w lepszej edukacji. Naszym zadaniem jest pomóc uczniowi w całym jego procesie nauczania.


3. INFORMACJE DLA RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ

            Zmiany społeczno – ekonomiczne będące bezpośrednią konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia niektórych jej państw członkowskich na pracowników
z naszego kraju wpłynęły także na sferę edukacji, kształceni i wychowania. Perspektywa znalezienia lepiej płatnej, ciekawszej czy niejednokrotnie w ogóle – pracy spowodowała, że migracja zarobkowa stała się nagle zjawiskiem powszechnym.

Decyzja o wyjeździe zarobkowym nie jest łatwa, ale jeżeli niemożliwym jest wyjazd wraz
z dzieckiem, należy zrobić wszystko, by zapewnić mu właściwą opiekę i dopełnić wszelkich formalności, które pozwolą zapobiec przykrym konsekwencjom.

             Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wyjeżdżający za granicę przed planowanym wyjazdem mają obowiązek uregulować sytuację prawną opieki nad dzieckiem. Pozostawienie dziecka przez rodziców wyjeżdżających do pracy za granicę bez ustanowienia opieki faktycznej, stanowi zagrożenie dla dobra dziecka i zgodnie z art.572 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn. zm.) daje podstawę do zawiadomienia sądu rodzinnego. Dlatego w przypadku, gdy oboje rodzice wyjeżdżają za granicę, a nieletnie dziecko pozostaje w kraju, konieczne jest zapewnienie mu opieki. Zagwarantowanie opieki ma na celu nie tylko ochronę praw dziecka, ale także uchronienie się od zarzutu porzucenia dziecka.

Należy na odpowiednim druku pisemnie wskazać osobę, która w przypadku wyjazdu rodzica za granicę będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem. Taki druk należy dostarczyć do pedagoga szkolnego.

Dyrektorzy szkół obowiązani są kontrolować, czy wymienione w tabeli obowiązki są wykonywane, tj. czy rodzice dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, czy dziecko regularnie uczęszcza na zajęcia, czy rodzice powiadomili szkołę o formie spełniania obowiązku za granicą (art. 19 ust. 1 USO). Dyrektorzy prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (art. 19 ust. 1 pkt 2 USO).

Należy pamiętać, że:

wyjazd za granicę i pozostawienie dziecka u kogoś z rodziny, nie zwalnia rodziców z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązku szkolnego przez ich syna czy córkę i może być potraktowane jako zaniedbanie obowiązków wobec dziecka. 

W każdym więc przypadku, kiedy w ocenie szkoły nie można skutecznie wychowywać i edukować dziecka, którego rodzice wyjechali z kraju, kiedy nie ma możliwości udzielenia dziecku odpowiedniej pomocy ponieważ brakuje osoby, która mogłaby wyrazić zgodę lub złożyć wniosek, jeśli od zgody bądź wniosku zależy możliwość podjęcia określonych działań na rzecz dziecka, szkoła nie tylko MOŻE, ale POWINNA zawiadomić sąd opiekuńczy.       

Należy pamiętać o tym, że jeżeli nie zostaną dopełnione przed wyjazdem formalności związane z ustanowieniem opiekuna prawnego, to dziecko nie będzie mogło:

·         wyjechać na wycieczkę szkolną – tylko rodzice lub opiekun prawny może wyrazić zgodę    na wyjazd małoletniego ucznia na wycieczkę,

·         brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, w zajęciach sportowych, konkursach,

·         korzystać z pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej na terenie szkoły
i poradni psychologiczno – pedagogicznej,

·         korzystać z opieki medycznej (udzielanie „innych świadczeń zdrowotnych” uzależniony jest od zgody przedstawiciela ustawowego, a gdy małoletni pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe, wymagana jest zgoda sądu). 

 



Aktualności

Strona 1 z 16  > >>